• Imprezy masowe
  Imprezy masowe
 • TYSKIE FEST 2018
  TYSKIE FEST 2018
 • Kolędy
  Kolędy
 • Imprezy masowe
  Imprezy masowe

  Sylwester 2016/2017

  w Warszawie

 • Koncerty estradowe
  Koncerty estradowe

  Koncerty pamięci Marka Kotańskiego

  na Placu Defilad

 • Produkcja eventów
  Produkcja eventów

  Produkcja eventów

  "Beerfest"

 • Produkcja programów
  Produkcja programów

  Produkcja programów telewizyjnych

  "DAWID KWIATKOWSKI POP AND ROLL"

 • Współprodukcja
  Współprodukcja

  Współprodukcja imprez

  RAMÓWKA TVN

 • Organizacja imprez
  Organizacja imprez

  Organizacja imprez masowych

  oraz firmowych imprez zamkniętych

 • Imprezy promocyjne
  Imprezy promocyjne

  Organizacja zimowych oraz letnich

  imprez promocyjnych

 • Realizacja imprez
  Realizacja imprez

  Realizacja imprez

  na zlecenie klientów

 • Produkcja eventów
  Produkcja eventów

  Produkcja eventów

  "Beerfest"

 • Organizacja imprez
  Organizacja imprez

  Organizacja imprez masowych

  oraz firmowych imprez zamkniętych

 • Produkcja programów
  Produkcja programów

  Produkcja programów telewizyjnych

  "GALA MTV PRE PARTY 2014"

 • Produkcja wydarzeń
  Produkcja wydarzeń

  Koprodukcja wydarzeń o charakterze sportowym

  Wielki mecz dla fundacji "Nie jesteś sam" Telewizji TVN

   

 • Organizacja imprez
  Organizacja imprez

  Organizacja imprez masowych

  oraz firmowych imprez zamkniętych

 • Produkcja programów
  Produkcja programów

  Produkcja programów telewizyjnych

  "TANIEC KONTRA DANCE"

 • Beerfest
  Beerfest
 • 20lat TVN
  20lat TVN
 • SYLWESTER 2019/2020
  SYLWESTER 2019/2020

Sylwester w Krakowie

Dwa­dzie­ścia ty­się­cy osób ba­wi­ło się pod sceną usta­wio­ną na kra­kow­skim Rynku Głów­nym pod­czas im­pre­zy syl­we­stro­wej – po­da­li or­ga­ni­za­to­rzy. Pre­zy­dent mia­sta Jacek Maj­chrow­ski ży­czył wszyst­kim, by ko­lej­ny rok był "naj­pięk­niej­szy i naj­lep­szy".

- Bar­dzo się cie­szę, że przy­by­li­ście Pań­stwo na kra­kow­ski Rynek i wy­bra­li­ście syl­we­stra tutaj, bo wy­bra­li­ście naj­le­piej, jak było można. Je­ste­śmy na naj­pięk­niej­szym Rynku na świe­cie, na naj­lep­szym syl­we­strze na świe­cie. Życzę Pań­stwu prze­to, aby ten rok, który za chwi­lę się roz­pocz­nie był dla was naj­pięk­niej­szy i naj­lep­szy. Wszyst­kie­go do­bre­go – po­wie­dział pre­zy­dent, który na sce­nie po­ja­wił się wraz z człon­ka­mi Brac­twa Kur­ko­we­go.

Punk­tu­al­nie o pół­no­cy roz­po­czął się la­se­ro­wy show.

Pod­czas kon­cer­tu wy­stą­pi­li: Per­fect, Lady Pank, Agniesz­ka Chy­liń­ska, Mo­ni­ka Brod­ka, Cze­sław Śpie­wa, Wilki, Feel, An­drzej Pia­secz­ny, Na­ta­lia Ku­kul­ska, Ta­tia­na Okup­nik, Mrozu, Dawid Pod­sia­dło, Ewe­li­na Li­sow­ska i Fu­tu­re Folk. Pu­blicz­ność usły­sza­ła także fi­na­li­stów i uczest­ni­ków pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych "X Fac­tor" i "Mam Ta­lent".

Efek­ty świetl­ne i pro­jek­cje wi­zu­al­ne to­wa­rzy­szą­ce wy­stę­pom wy­ko­naw­ców oraz ko­lo­ry ko­stiu­mów ar­ty­stów były do­sto­so­wa­ne do motta prze­wod­nie­go kon­cer­tu "Kra­ków - mia­sto ży­wio­łów". Opra­wę cho­re­ogra­ficz­ną wi­do­wi­ska przy­go­to­wał Agu­stin Egur­ro­la, a na sce­nie po­ja­wi­li się tan­ce­rze z grupy Volt.

Kon­cert pro­wa­dzi­li: Pa­try­cja Ka­za­di, Agniesz­ka Szu­lim, Oli­vier Ja­niak i Mar­cin Pro­kop.

Współ­or­ga­ni­zo­wa­ny i trans­mi­to­wa­ny przez TVN Syl­we­ster był naj­więk­szą od kilku lat im­pre­zą przy­go­to­wa­ną w Kra­ko­wie na po­wi­ta­nie no­we­go roku. Mię­dzy Su­kien­ni­ca­mi a Wieżą Ra­tu­szo­wą sta­nę­ła scenę o wy­mia­rach 40 m na 16 m z czte­ro­ma wy­bie­ga­mi, z któ­rych naj­dłuż­szy miał 15 m. Pod­czas im­pre­zy wy­ko­rzy­sta­no także ta­ra­sy Su­kien­nic i bal­kon na Wieży Ra­tu­szo­wej, gdzie po­ja­wia­li się tan­ce­rze oraz pro­wa­dzą­cy kon­cert.

Pod sceną ba­wi­ło się we­dług or­ga­ni­za­to­rów 20 tys. osób. Pu­blicz­ność była także po dru­giej stro­nie Su­kien­nic i w ulicz­kach do­cho­dzą­cych do Rynku.

- Na Syl­we­strze było miło i spo­koj­nie. Do­pi­sa­ła też po­go­da. Nie było wiel­kie­go tłoku i ści­sku. Do­brze się ba­wi­li­śmy, szko­da tylko, że nieco go­rzej było sły­chać mu­zy­kę przy te­le­bi­mie usta­wio­nym pod dru­giej stro­nie Su­kien­nic – po­wie­dzia­ła pani Emi­lia.

Na teren im­pre­zy nie można było wno­sić al­ko­ho­lu, sztucz­nych ogni i szkla­nych bu­te­lek. Nad bez­pie­czeń­stwem uczest­ni­ków czu­wa­ło: 200 ochro­nia­rzy, ok. 250 po­li­cjan­tów i ok. 120 straż­ni­ków miej­skich.

Syl­we­stra zor­ga­ni­zo­wa­li: gmina miej­ska Kra­ków, Kra­kow­skie Biuro Fe­sti­wa­lo­we i TVN.

Służ­by po­rząd­ko­we sza­cu­ją, że przez cały dzień, przede wszyst­kim pod­czas trwa­ją­cych od po­łu­dnia prób, na Rynku po­ja­wi­ło się 150 tys. osób.

Firma Stage Art koordynowała ekipy realizujące imprezę oraz dbała o prawidłowość cyklu produkcyjnego

Gala Męska Rzecz

Stage Art była odpowiedzialna za częściową obsługę oraz koordynację techniczną i logistyczną imprezy Męska Rzecz w dniu 14.12.2013r w Ufficio Primo w Warszawie.

Gala EMA Pre Party

STAGE Art była współproducentem odpowiedzialnym za realizację Gali EMA Pre Party dla TVN oraz MTV.
Realizacja odbyła się w Halach nr 15 i 16 w Soho Factory przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie w dniu 30.10.2013.

Otwarcie salonu BMW

W dniu 15.11.2013 r. Stage Art była producentem imprezy związanej z oficjalnym otwarciem Salonu BMW w Częstochowie.
Podczas imprezy nastąpiła prezentacja nowego modelu BMW Serii X5.
Imprezę prowadził Adam Kornacki z TVN Turbo, a program uświetnił pokaz akrobatyczny TRIO ETC oraz recital Ryszarda Rynkowskiego.

Premiera BMW serii 4

Stage Art był organizatorem oficjalnej Premiery Nowego Samochodu serii 4 marki BMW w Częstochowie. Głównymi atrakcjami był Pokaz Nowego Samochodu oraz Występ Magika – Alkadiassa. Impreza odbyła się w dniu 04.10.2013r.

Święta Święta

Produkcja Wykonawcza Programu Święta Święta dla Banku BPH oraz TVP1 w Teatrze Muzycznym ROMA

I1a  I2a  I3a
I4a I5a I6a
I7a II1a II2a
II3a II4a II5a
II6a II7a II8a
bpha

Nasza oferta

 • Organizacja imprez

 • Nagłośnienie i oświetlenie koncertowe

 • Scenotechnika

 • Sprzęt multimedialny

 • Pokazy świetlne, laserowe, pirotechniczne

 • Kampanie Telewizyjne, Radiowe, Prasowe oraz Billboardowe

 • Produkcja Płyt oraz Teledysków

 • Obsługa reklamowa firm oraz Public Relations

 

Współpracujemy

catering baner

Nasi klienci
 • BPH
 • BWT
 • Honda
 • TVN
 • Radio Polskie
 • Pioneer
 • Warta
 • OVB
 • RDC
 • TP
 • Fundacja
 • POV
 • TESCO
 • Aviva
 • Warszawa
 • LECH
 • TVP3
 • Kayax
Projekt i wykonanie: imoli.pl